67. FESTIVAL MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE 2024. ŠABAC

, Masarokova 35, šabac 15000

Prijave do: 15.03.2024.

Početak takmičenja: 07.05.2024.

Završetak takmičenja: 14.05.2024.

Mesta Takmičenja:

  1. SMŠ Mihailo Vukdragović, Šabac

Nagrade:

  1. Laureat od 90 do 100 bodova
  2. Prva nagrada od 90 do 100 bodova
  3. Druga nagrada od 80 do 89 bodova
  4. Treća nagrada od 70 do 79 bodova
  5. Pohvala od 60 do 69 bodova
REPUBLIČKO TAKMIČENJE

ПРАВИЛНИК

o организовању Фестивала музичких и балетских школа СрбијеI ОПШТЕ ОДРЕДБЕЧлан 1


Овим Правилником уређују се циљеви, организатор, реализатор, начин и време организовања, учесници и обавезе учесника, начин оцењивања такмичара и друге активности везане за одржавање Фестивала музичких и балетских школа Србије (у даљем тексту: Фестивал).


Члан 2


Фестивал је редовна годишња смотра музичкопедагошких достигнућа школа за основно музичко и балетско образовање, једина манифестација такмичарског карактера у којој ученици наступају и рангирају се екипно.


Члан 3


Основни циљеви одржавања Фестивала су:

-сагледавање једногодишњих резултата рада основних музичких и балетских школа Србије,

-одржавање традиције најстарије републичке музичкопедагошке манифестације размена педагошких искустава наставника,

-дружење вршњака из свих крајева Републике Србије,

-упознавање учесника Фестивала са историјским и културним знаменитостима града реализатора, продубљивање ученичких сазнања

-развијање такмичарског и тимског духа код ученика проширивање сарадње реализатора са чиниоцима локалне средине

-медијска промоција манифестације, класичне музике, деловања Заједнице музичких и балетских школа Србије и реализатора Фестивала

-очување музичког културног наслеђа, традиционалне и уметничке музике остваривање сарадње са установама културе града реализатора Фестивала

-промовисање донаторства и друштвено одговорног пословања као облика подршке програмима културе

 


II ОРГАНИЗАЦИЈА ФЕСТИВАЛА


Члан 4


Фестивал организује Заједница музичких и балетских школа Србије, односно Председништво Заједнице (у даљем тексту: организатор) са музичком школом града у којем се Фестивал одржава као реализатором Фестивала (у даљем тексту: реализатор).


Члан 5


Фестивал се одржава сваке године у другом граду у месецу мају. Манифестација је такмичарског карактера и отворена за публику.


Члан 6


Обавезе организатора у организацији Фестивала су следеће:


-доноси Правилник о организовању Фестивала, и по потреби његове допуне и измене доноси Пословник о раду фестивалског жирија

-доноси Пропозиције Фестивала

-доноси одлуку о школи домаћину, односно реализатору Фестивала на основу пријава школа на позив Заједнице, најкасније до 31. јануара

-именује директора Фестивала, директора школе реализатора или лице које директор школе реализатора овласти

-утврђује датум одржавања Фестивала у сарадњи са реализатором Фестивала

-именује фестивалски жири на основу писаних предлога које у предвиђеним роковима доставе школе чланице Заједнице, стручне комисије или Председништво

-доноси одлуку о висини трошкова школа учесница у организацији Фестивала и роковима уплате на жиро рачун реализатора Фестивала

-доноси одлуку о висини дневнице за чланове жирија

-у договору са реализатором организује пратеће програме Фестивала

-по могућству, обезбеђује нотни материјал обавезних композиција и његову доступност школама учесницима Фестивала

-обезбеђује доступност информација о успеху такмичара на Фестивалу објављивањем коначног поретка екипа, ансамбала, оркестара и школа на сајту Заједнице након завршетка Фестивала и архивира исте.


Члан 7


Обавезе реализатора Фестивала:

-упућивање позива школама за учешће на Фестивалу и свих обавештења везаних за одржавање Фестивала

-прикупљање и контрола пријава и обавештавање школа у случају да пријава није исправна или потпуна

-прослеђивање (у електронском облику путем електронске поште на званичну електронску адресу ЗМБШС и оверен извештај путем редовне поште) Председништву ЗМБШС коначних података о броју пријављених учесника у свим категоријама, поткатегоријама и броју пријављених такмичара по инструментима, најкасније седам дана по закључивању пријава. Подаци су неопходни како би се правовремено обавио избор одговарајућег састава жирија Фестивала, у складу са чланом 27. став 1. овог Правилника

-обезбеђивање просторних и техничких услова одржавања Фестивала утврђивање распореда проба и наступа такмичара, односно програма Фестивала (такмичарског и пратећих активности) и обавештавање учесника и јавности о програму Фестивала

-обезбеђивање хотелског смештаја и исхране за чланове жирија и путних трошкова за долазак и повратак са Фестивала

-обезбеђивање смештаја и исхране ученика учесника Фестивала код вршњака из школе реализатора

-обезбеђивање информације о могућностима смештаја и исхране у граду који је реализатор Фестивала

-штампање или објављивање у електронској форми програмске књижице и уручивање школама учесницима

штампање диплома - школама и ученицима (солистима, члановима камерних ансамбала, оркестрима) и уручивање школама

обезбеђивање доступности информације о резултатима такмичара објављивањем на сајту реализатора на крају сваког такмичарског дана

-обавештавање и обезбеђивање сарадње са локалном самоуправом и медијске подршке и пажње

-организација завршне свечаности/концерта и промоција најуспешнијих учесника Фестивала, покровитеља и донатора Фестивала

-организација пратећих активности, у складу са могућностима концерти, предавања и слично

-упућивање комплетних такмичарских резултата у писаној форми или на компакт диску наредном реализатору Фестивала


Члан 8


Обавезе школа учесница Фестивала:

-поштовање предвиђених рокова пријављивања такмичара своје школе, поштовање Пропoзиција и Правилника Фестивала

-поштовање одлуке о висини и роковима уплате трошкова организације Фестивала

-финансирање трошкова путовања ученика, наставника и других представника своје школе

-обезбеђивање исхране ученика своје школе који не бораве дуже од дана такмичења финансирање исхране и смештаја наставника и других представника своје школе

 Члан 9


Обавезе директора Фестивала:

-формира Организациони тим Фестивала који могу да чине чине представници локалне заједнице, реализатора, донатора, установа културе, представници медија и сл.

-координира све организационе активности

-прати ток одржавања Фестивала, стара се о спровођењу свих фестивалских правилника комуницира са представницима медија

-сарађује са члановима жирија у избору учесника Фестивала за наступ на завршној свечаностиНачин пријављивања и садржај пријаве 


Члан 10


Пријављивање за учешће на Фестивалу врши се путем поште и електронским путем на адресу реализатора Фестивала, слањем такмичарских пријава и доказа о уплати учешћа у трошковима организације Фестивала најкасније до првог марта, у години одржавања Фестивала.


Истовремено са слањем такмичарских пријава, школе предлажу своје кандидате (представнике) за чланове жирија достављањем професионалне биографије кандидата реализатору Фестивала.


Члан 11


Пријава за наступ на Фестивалу обавезно садржи:

-име школе учеснице Фестивала и контакт податке (адреса, контакт телефони, електронска адреса школе)

-име и презиме сваког члана екипе

-дан, месец и годину рођења сваког пријављеног ученика инструмент/глас и разред који ученик похађа

-такмичарски програм сваког члана екипе, ансамбла и оркестра са назначеним трајањем име и презиме наставника, клавирског сарадника, диригента

-списак ученика чланова камерног ансамбла и оркестра са назнаком инструмента и разреда (списак садржи и датум рођења сваког ученика)

-потврда о уплаћеним трошковима учешћа школе у организацији Фестивала


Пријава се сматра потпуном и благовременом уколико је на предвиђеном формулару достављена на адресу реализатора са свим наведеним елементима у задатом року и ако је оверена печатом и потписом директора школе.

 Члан 12


Школе учеснице Фестивала могу да пријаве највише двоструко већи број учесника по категорији од броја који ће наступити на Фестивалу. Представник школе учеснице Фестивала, на дан наступа своје школе, по доласку у школу која је реализатор, секретару жирија пријављује ученике који ће наступити.


Учесници Фестивала 


Члан 13


Право учешћа на Фестивалу имају све основне музичке и балетске школе са територије Републике Србије, које поднесу благовремене и исправне пријаве својих такмичарских екипа.


Члан 14


Свака школа може да наступи на Фестивалу са по једном екипом солиста, једним камерним ансамблом и једним оркестром или одговарајућим балетским ансамблом.


Изузетно, издвојена одељења балета могу наступити самостално.


Члан 15


Такмичарске категорије

Мизичке школе:

1. I категорија - екипа солиста

2. II категорија - камерни ансамбл

3. III категорија - оркестри


Балетске школе:

1. I категорија балета - соло игра (екипа)

2. II категорија балета - групна игра (двоје, троје и више)


Члан 16


I категорија - екипа солиста


Екипу солиста школе чине ученици уписани први пут у разред у ком се такмиче на Фестивалу у школској години у којој се Фестивал одржава.


Ученик који је у екипи солиста на претходном Фестивалу освојио I награду на наредном Фестивалу не може наступити као члан екипе солиста, већ само као члан камерног ансамбла или оркестра.


Екипу солиста, школе формирају од ученика :

1. 3. до 6. разреда шестогодишње школе, 2. до 4. разреда четворогодишње школе,

2. 3. и 4. разреда основне балетске школе


Ученик који наступа у екипи солиста у календарској години одржавања Фестивала, има право учешћа ако није напунио:

 

1. за шестогодишњу школу до 16 година

2. за четворогодишњу школу до 16 година

3. за четворого школу, соло певање - женски гласови до 20 година старости, мушки гласови до 22 године старости


Члан 17


Екипу солиста школе чине четири ученика који наступају на четири различита инструмента. (ученик се не може такмичити на два инструмента).


Уколико се у школи настава изводи само на три различита инструмента, екипу школе чине три ученика који наступају на три различита инструмента.


I категорија - екипа солиста, дели се на поткатегорије, у зависности од броја ученика који чине екипу:

1. I A - екипа солиста од четири ученика

2. I Б - екипа солиста од три ученика


Изузетно, екипу школе могу да чине и два ученика који наступају на различитим инструментима, у случају да се у конкретној школи настава изводи на само два различита инструмента. У овом случају, наступ такмичара се оцењује, али се школа из претходног става, не рангира екипно.


За екипу солиста школе могу да пријаве највише 8 ученика за I A категорију, осносно 6 ученика за I Б категорију. Од прјављених кандидата, школа најмање 30 минута пре наступа пријављује секретару жирија или другом лицу које одреди реализатор, тачан састав екипе.


Члан 18


Камерни ансамбл је инструментални, вокалноинструментални или вокални ансамл који чине ученици школе (дуо, трио, квартет, квинтет, секстет, септет, октет) Камерни ансамбл школе формирају од ученика:

3. до 6. разреда шестогодишње школе, 2. до 4. разреда четворогодишње школе, Ученик који наступа у камерном ансамблу има право учешћа ако у календарској години одржавања Фестивала има највише:

1. 16 година – за шестогодишњу школу

2. 16 година – за четворогодишњу

3. 20 година за четворогодишњушколу – соло певање (женски гласови), односно 22 године (мушки гласови)

Камерни ансамбл који је на претходном Фестивалу освојио I награду, не може у истом саставу наступити на наредном Фестивалу.Камерни ансамбл који је на претходном Фестивалу освојио I награду, не може у истом саставу наступити на наредном Фестивалу.

 


 

III категорија – оркестри 


Члан 19


У категорији оркестара школу представљају ансамбли сачињени од најмање девет ученика који наступају са или без диригента.


Категорија се дели на следеће поткатегорије:

1. III А - гудачки оркестри

2. III Б - оркестар хармоника

3. III Ц - остали оркестри


Категорије балета 


Члан 20


Балетска школа учествује на Фестивалу само ако за то постоје одговарајући услови.

За екипу солиста школе могу да пријаве највише осам ученика за I А категорију, односно шест ученика за I Б категорију.


Према избору педагога балетске школе, правиће се слободна кореографија прилагођена програму балетске школе и узрасту ученика, с тим што заједно могу да наступе ученици и 3. и 4. разреда.


Од пријављених кандидата, школа на дан наступа, најмање 30 минута пре извођења програма, пријављује састав екипе секретару жирија или другом лицу које одреди организатор, тачан састав екипе.


Члан 21


Солисти, чланови екипе, такмичарски програм у целини изводе напамет, изузев удараљки (добош, тимпани).

Солисти, чланови екипе,изводе:


-обавезну композицију,

-једну композицију по слободном избору, или више композиција истог аутора (исти опус или иста збирка)


-Камерни ансамбли изводе две или више композиција по слободном избору. 

-Оркестри изводе две или више композиција по слободном избору.


Члан 22


Учесници Фестивала у свим категоријама дужни су да на захтев жирија пре наступа доставе нотни текст композиције коју изводе, а у случају промене композиције по слободном избору, дужни су да исту пријаве секретару жирија најмање 30 минута пре наступа.

 Члан екипе, камерни ансамбл или оркестар који на самом наступу промене пријављени програм, неће бити оцењени (ово се не односи на остале чланове екипе у категоријама I А и I Б), а школа се дисквалификује у оној категорији у којој је дошло до наведене недозвољене промене.


Члан 23


Приликом наступа, такмичари не могу користити звучна помагала (озвучење) ни у једној такмичарској дисциплини, осим код оригиналних композиција и басхармоника у оркестру хармоника и код музике за балет.


Балет може користити, поред клавира, и тонски запис.


Трајање 


Члан 24


Учесници Фестивала изводе такмичарски програм који је одређен овим правилиником и пропозицијама Фестивала, а трајање програма не може бити дуже од:


-наступ екипе солиста максимално 30 минута, 

-наступ камерног ансамбла максимално 10 минута 

-наступ оркестра минимум 8, максимално 15 минута.

-За балет, екипа солиста изводи по једну кореографију по избору педагога у укупном трајању до 10 минута, а у групној игри једну или више кореографија по избору педагога, односно кореографа, у укупном трајању до 20 минута.


Оцењивање наступа такмичара 


Члан 25


Учеснике Фестивала оцењује стручни жири, именован од стране Председништва ЗМБШС.


За I и II категорију жири чини 7 чланова, еминентних наставника различитих инструмената, од којих је један председник жирија (именује га Председништво ЗМБШС).


Жири за III категорију чини три члана, од којих је један председник. Жири за дисциплину балета чини три члана, од којих је један председник. 


Члан 26


Осим чланова жирија, цео такмичарски ток прати и секретар жирија, именован од стране реализатора.

 Члан 27


Приликом избора чланова жирија, а на основу достављених предлога са биографијама, Председништво узима у обзир заступљеност инструмената и води рачуна о измени најмање једне трећине чланова жирија у односу на претходни Фестивал.


У жирију не може бити више од једног члана представника једне школе, осим у дисциплини балета.


Чланови жирија за све категорије, поред истакнутих резултата у педагошком и уметничком раду, морају имати најмање десет година педагошког искуства у музичкој и/или балетској школи.


Начин оцењивања и пласман 


Члан 28


Сваки учесник Фестивала (солиста, камерни ансамбл или оркестар) оцењује се поенима од 50

до 100 заокружено на два децимална места, а које додељује сваки члан жирија.


Прва награда

-додељује се учеснику Фестивала чији је просек бодова најмање 90.


Друга награда

-додељује се учеснику Фестивала чији је просек бодова најмање 80.


Трећа награда

-додељује се учеснику Фестивала чији је просек бодова најмање 70.


-Похвала се додељује учеснику Фестивала чији је просек бодова најмање 60. 


Члан 29


Коначан број поена сваког учесника Фестивала је аритметичка средина (заокружено на два децимална места) бодова које је такмичару (солисти, камерном ансамблу, оркестру) доделио сваки члан жирија.


Члан 30


Коначан број бодова екипе солиста у I A или у I Б категорији, представља аритметичку средину (заокружено на два децимална места) коначних бодова свих учесника, чланова екипе.


Члан 31


Наступ екипе која прекорачи максимално дозвољено трајање програма жири прекида и оцењује такмичара на основу изведеног програма до момента прекида.

 

Екипа може бити оцењена уколико су наступили сви чланови екипе и извели обавезну композицију и уколико је последњи такмичар започео извођење композиције по слободном избору.


Уколико последњи такмичар екипе не испуни услове из претходног става, екипа се дисквалификује. Жири има право да дисквалификује учесника неке такмичарске категорије Фестивала и у случају друге повреде Правилника или Пропозиција Фестивала.


Члан 32


Члан жирија не оцењује такмичаре из школе у којој је запослен.


Ова одредба се не односи на категорију оркестра (члан жирија има право оцењивања и такмичара из своје школе).


Члан 33


Одлука о броју бодова екипе солиста, камерног ансамбла, оркестра и балета, доноси се и објављује на крају такмичарског дана. Објављивањем, одлука о броју бодова је коначна. Одлука се објављује на огласној табли и интернет сајту реализатора Фестивала.


У случају повреде овог Правилника, школа учесница Фестивала у писаној форми доставља приговор организатору Фестивала најкасније 7 дана по завршетку Фестивала.


Члан 34


Школе које учествују на Фестивалу рангирају се на основу: 

-пласмана екипе солиста, односно пласмана у I категорији 

-пласмана школе у II категорији

-пласмана школе у III категорији и

-укупног пласмана школа које су наступиле у све три категорије


Члан 35


Пласман школа које су наступиле у све три такмичарске категорије добија се тако што се збир коначних поена екипе солиста, камерног ансамбла и оркестра подели са три (заокружено на два децимална места).


Члан 36


Председник жирија саопштава коначан пласман школа учесница у свим категоријама на завршном концерту, односно пре затварања Фестивала.На завршном концерту учествују најуспешнији учесници представници појединих фестивалских категорија и дисиплина које су одабрали директор Фестивала и фестивалски жири, при чему се узима у обзир заступљеност инструмената, дужина програма и слично.

 


Дипломе и похвале 


Члан 37


Награђеним учесницима Фестивала (солистима, камерним ансамблима, оркестрима и школама) додељују се дипломе.


Диплома садржи:

-име и презиме такмичара

-име школе и града из којих такмичар долази

-име предметног наставника (диригента за дисциплину оркестра) такмичарску категорију

-број освојених поена и награду датум одржавања Фестивала

-печат Заједнице музичких и балетских школа Србије, потпис председника жирија и председника Заједнице музичких и балетских школа Србије.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Овај Правилник усвојен је на седници Председништва Заједнице одржаној у Београду,

17.11. 2017. и ступа на снагу даном објављивања на сајту Заједнице.


Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организовању Фестивала ученика музичких и балетских школа Републике Србије донет у Београду, 16.11.2016.Председник ЗМБШС Слађана Шегавчић