Republičko takmičenje muzičkih škola Srbije 2022. ZMBŠS

Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbija, Beograd, Miška Kranjca 7

Prijave do: 20.03.2022.

Početak takmičenja: 01.04.2022.

Završetak takmičenja: 15.04.2022.

Mesta Takmičenja:

 1. OMŠ Josip Slavenski, Novi Sad
 2. OMŠ Stanislav Binički, Beograd
 3. SMŠ Dr Vojislav Vučković, Beograd
 4. SMŠ Mokranjac, Beograd
 5. SMŠ Josip Slavenski, Beograd
 6. SMŠ Stanković, Beograd
 7. SMŠ Kosta Manojlović, Zemun
 8. OMŠ Vladimir Đorđević, Beograd

Nagrade:

 1. LAUREAT od 95 do 100 bodova
 2. Prva od 95 do 100 bodova
 3. Druga od 85 do 95 bodova
 4. Treća od 75 do 85 bodova
 5. Pohvala od 70 do 75 bodova
REPUBLIČKO TAKMIČENJE


PRAVILNIK

Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije


Član 1.


Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije (u daljem tekstu: Zajednica ili organizator takmičenja) organizuje Republičko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije (u daljem tekstu: takmičenje) u skladu sa ovim Pravilnikom, Pravilnikom o radu žirija Republičkog takmičenja i Statutom Zajednice.


Takmičenje je javna muzičko-pedagoška manifestacija u kojoj učestvuju redovni i vanredni učenici osnovnih i srednjih muzičkih i baletskih škola Srbije.


Član 2.


Takmičenje se odvija u skladu sa Pravilnikom takmičenja, Pravilnikom o radu žirija takmičenja i Propozicijama takmičenja.


Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije takmičenja, a propozicijama programi takmičarskih disciplina i kategorija takmičara.


Pravilnik takmičenja donosi Predsedništvo Zajednice.


Član 3.


Takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije se organizuje kao trajna manifestacija u okviru sistema muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja.


Član 4.


Takmičenje se održava svake godine tokom marta, odnosno aprila meseca.

Takmičenje učenika muzičkih škola je po organizaciji bijenalno, odnosno jedna grupa takmičarskih disciplina je zastupljena svake druge godine.


  - Prvu grupu takmičarskih disciplina čine solisti: klavir, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, horna, truba, trombon, tuba, solo pevanje, srpsko tradicionalno pevanje, srpsko tradicionalno sviranje ( individualno i grupno tradicionalno pevanje i tradicionalno sviranje), kamerni ansambli i orkestri.


  - Drugu grupu takmičarskih disciplina čine solisti (violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, harfa, mala keltska harfa, tambura, mandolina, harmonika, udaraljke), klavirski duo, duo i hor.

 

Takmičenje učenika baletskih škola je po organizaciji bijenalno, odnosno odvija se svake druge godine, po pravilu u vreme održavanja takmičenja druge grupe takmičarskih disciplina muzičkih škola.


U određenim situacijama koje su izazvane eksternim faktorima koji mogu izazvati rizik u realizaciji određenih disciplina, Predsedništvo može doneti odluku, da se iz bezbedbnosnih razloga, određene discipline u okviru ciklusa ne realizuju.


Član 5.


Predsedništvo Zajednice bira direktora i organizacioni odbor takmičenja.


Organizacioni odbor čine predstavnici škola-realizatora takmičenja koji organizuju i prate tok takmičenja u školama.

Direktor takmičenja bira administrativni tim takmičenja. Direktor takmičenja odgovara Predsedništvu i Skupštini Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije za sprovođenje takmičenja.


Član 6.


Prijave učesnika takmičenja podnose isključivo škole, do termina koji odredi Predsedništvo.


Obrazac prijave takmičara sadrži:

  - Naziv i sedište škole koju takmičar pohađa; 

  - Ime i prezime takmičara u disciplinama solista; 

  - Naziv ansambla u disciplini kamerni ansambli;  

  - Naziv dua u disciplinama duo i klavirski duo;  

  - Naziv hora u disciplini hor;

  - Naziv orkestra u disciplini orkestar;

  - Kategoriju za koju se takmičar prijavljuje;

  - Ime i prezime nastavnika iz čije je klase takmičar; 

  - Razred koji takmičar pohađa u disciplini solista; 

  - Nivo školovanja takmičara (osnovna ili srednja škola); 

  - Status takmičara u disciplini solista (redovan ili vanredan); 

  - Ime i prezime klavirskog saradnika;

  - Ime i prezime soliste u disciplini orkestri, ukoliko nastupa sa orkestrom;  

  - Program i njegovo trajanje.


Uz prijavu svakog takmičara škola je dužna da dostavi i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih takmičara.


Uz prijavu za dua, kamerne ansamble, horove i orkestre, škola dostavlja overen pečatom škole i potpisan od strane direktora škole spisak članova dua, ansambla, hora ili orkestra (po instrumentima, odnosno glasovima) sa navedenim imenom i prezimenom, godinom rođenja, razredom u koji je učenik upisan u vreme odvijanja takmičenja i muzičkom školom koju učenik pohađa.


Član 7.


Zajednica može organizovati prijavu takmičara putem odgovarajućeg obrasca kome se pristupa isključivo putem interneta. Ovoj prijavi ima pristup samo lice koje je u okviru škole članice Zajednice ovlašćeno za slanje podataka o takmičarima.


Podaci uneti na ovaj način ostaju u bazi podataka takmičenja i mogu se upotrebiti za generisanje izveštaja o takmičenju (spiskova takmičara, plasmana takmičara i škola, statistika i sl.). Za tačnost podataka odgovara škola koju takmičar zastupa.


Član 8.


Prijave takmičara i prateće dokumentacije pečatom i potpisom direktora overava i dostavlja škola koju takmičar predstavlja. Pojedinačne prijave takmičara organizator neće prihvatiti.


U cilju efikasne obrade podataka, pored popunjene i overene prijave u pisanoj formi koju škola šalje poštom, škola je dužna da popuni i pošalje prijavu u elektronskoj formi na jedan od načina koji propiše organizator takmičenja. Mogući načini slanja prijave u elektronskoj formi su:


  - Slanje univerzalnog obrasca u vidu dokumenta (PDF, MS Word dokument i sl.) na zvaničnu email adresu organizatora takmičenja;  

  - Popunjavanje obrasca na internet strani koju Zajednica formira u skladu sa ovim pravilnikom i propozicijama takmičenja, a koji je deo baze podataka takmičenja.


Član 9.


Škola učesnik Republičkog takmičenja je uz svu neophodnu dokumentaciju za svakog takmičara pojedinačno dužna da dostavi i overenu zbirnu prijavu škole. Ova prijava sadrži spisak svih učesnika jedne škole sa imenom i prezimenom takmičara solista ili takmičara u okviru dua, odnosno nazivom ansambla, hora ili orkestra, kao i podatke o disciplinama i kategorijama za koje se prijavljuju .


Član 10.


Prijave učesnika takmičenja za svaku disciplinu pojedinačno pregledaju i utvrđuju usaglašenost sa propozicijama i pravilnikom takmičenja predsednik republičke stručne komisije ili lice koje imenuje Predsedništvo.


Krajnje rokove za slanje prijava, kao i iznos učešća u troškovima organizacije Republičkog takmičenja za pojedine discipline/kategorije utvrđuje Predsedništvo Zajednice. Učešće u troškovima organizacije Republičkog takmičenja škole uplaćuju isključivo na račun Zajednice, u domaćoj valuti (RSD).


Član 11.


U solističkim disciplinama učesnici se takmiče u kategorijama prema uzrastu (godinama starosti).


Ukoliko kategorija obuhvata učenike osnovne i srednje škole (za discipline solista: klavir, violina, violončelo, kontrabas, harmonika, gitara, tambura, mandolina, oboa), kategorija se deli na dve potkategorije:

  1. A - za učenike osnovne škole,  

  2. B - za učenike srednje škole.


U disciplinama flauta, klarinet, oboa, truba, trombon, saksofon, horna i tuba učenici srednje škole ne mogu se takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, starijoj kategoriji, bez obzira na godine rođenja.


U disciplini fagot, učenici se po kategorijama takmiče u skladu sa propozicijama takmičenja.


U disciplini solo pevanje, učenici 2. i 3. razreda srednje škole ne mogu se takmičiti u pretkategoriji, a učenici 4. razreda srednje škole ne mogu se takmičiti u pretkategoriji i prvoj kategoriji, bez obzira na godinu rođenja.


U disciplinama renesansna harfa, orkestar, hor i balet učesnici se po kategorijama takmiče prema nivou školovanja (osnovna ili srednja škola).


U disciplini kamerni ansambli, grupno tradicionalno pevanje i grupno tradicionalno sviranje, kategorija se određuje prema ciklusu (OMŠ), odnosno razredu (SMŠ) školovanja najstarijeg člana kamernog ansambla.


U disciplinama kamerni i klavirski duo, kategoriju određuje najviši razred koji pohađaju takmičari u sastavu dua.


U solističkim disciplinama, u svim kategorijama, program se izvodi napamet u celosti, osim u kategoriji duvačkih instrumenata i udaraljki gde je to utvrđeno propozicijama.


Član 12.


Takmičenje je javno.


Na takmičenju se ne mogu koristiti zvučna pomagala (mikrofoni, pojačala i sl.) niti u jednoj takmičarskoj disciplini, osim kod kompozicija koje su originalno napisane tako da zahtevaju upotrebu istih, kao i bas harmonike u orkestru harmonika.


Član 13.


Broj kategorija i starost učesnika za svaku disciplinu određuje Predsedništvo Zajednice u okviru propozicija Republičkog takmičenja.


Propozicije takmičenja, kao i trajanje programa za svaku kategoriju, predlaže stručna komisija, a usvaja Predsedništvo Zajednice.


Član 14.


U disciplini Kamerni ansambli takmičari se dele na sledeće grupe:

  - RANA MUZIKA I BAROK

  - KLASIČNI ANSAMBLI

  - NEKLASIČNI ANSAMBLI

  - VOKALNI, VOKALNO-INSTRUMENTALNI ANSAMBLI


Svaka grupa deli se na sledeće kategorije:

  - I kategorija - učenici od 1. do 3. razreda šestogodišnje OMŠ, odnosno učenici 1. i 2. razreda četvorogodišnje OMŠ.


  - II kategorija - učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje OMŠ, odnosno učenici 3. i 4. razreda četvorogodišnje OMŠ.


  - III kategorija - učenici 1. i 2. razreda SMŠ


  - IV kategorija - učenici 3. i 4. razreda SMŠ


Kamerni ansambli mogu u svom sastavu imati 3 do 9 izvođača. Kategorija se određuje prema ciklusu (OMŠ), odnosno razredu (SMŠ) školovanja najstarijeg člana kamernog ansambla.


Član 15.


U disciplini ORKESTRI takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije: 

  I kategorija - orkestri osnovne muzičke škole 

  II kategorija - orkestri srednje muzičke škole


Obe kategorije dele se na sledeće potkategorije:

  - Gudački orkestar 

  - Duvački orkestar

  - Orkestar harmonika 

  - Džez orkestar

  - Orkestar trzačkih instrumenata  

  - Nestandardni orkestri

  - Kamerni orkestar (gudački orkestar sa duvačima) 

  - Simfonijski orkestar


U zavisnosti od broja članova orkestra, potkategorije od 1 do 7 dele se na varijante A (ukoliko imaju 10 do 15 članova) i B (ukoliko imaju više od 15 članova).


Napomene:


  - Svi orkestri nastupaju sa dirigentom, osim kamernog orkestra do 15 članova, gde dirigent nije obavezan. 

  - Orkestri škola kojima nedostaju pojedini instrumenti, mogu angažovati do 4 učenika iz drugih škola. U prijavi treba navesti imena učenika, njihovo godište, razred, koji instrument sviraju i u kojoj školi pohađaju nastavu.

  - Učenici iz dve ili više škola mogu nastupiti u združenom orkestru koji žiri boduje ravnopravno s drugim orkestrima, ali osvojena nagrada ne ulazi u konačni plasman škola čiji učenici nastupaju u združenom orkestru.


Član 16.


U disciplini KAMERNI DUO takmičari se prema sastavu dele na sledeće grupe

  - DUO SA KLAVIROM (gudački, duvački i ostali instrumenti sa klavirom)

  - KOMBINOVANI DUO (dva instrumenta - ista ili različita)

  - VOKALNO, VOKALNO-INSTRUMENTALNI DUO (dva glasa "a cappella" ili glas i instrument)


Svaka od grupa deli se na sledeće kategorije prema ciklusu (OMŠ), tj. razredu (SMŠ) školovanja:

  - I kategorija - učenici 1. do 3. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 1. i 2. razreda četvorogodišnje OMŠ, ili 1. razreda dvogodišnje OMŠ.

  - II kategorija - učenici 4. do 6. razreda šestogodišnje OMŠ, ili 3. i 4. razreda četvorogodišnje OMŠ, ili 2. razreda dvogodišnje OMŠ.

  - III kategorija - učenici 1. i 2. razreda SMŠ

  - IV kategorija - učenici 3. i 4. razreda SMŠ


Član 17.


U disciplini KLAVIRSKI DUO takmičari se prema razredu koji pohađajudele na sledeće kategorije:


  - Pretkategorija - učenici 1. i 2. razreda OMŠ 

  - I kategorija - učenici 3. i 4. razreda OMŠ 

  - II kategorija - učenici 5. i 6. razreda OMŠ 

  - III kategorija - učenici 1. i 2. razreda SMŠ 

  - IV kategorija - učenici 3. i 4. razazreda SMŠ


Kategoriju određuje najviši razred koji pohađaju takmičari u sastavu dua.


Član 18.


U disciplini HOR takmičari se prema nivou školovanja dele na sledeće kategorije:


  - I kategorija - horovi osnovnih muzičkih škola 

  - II kategorija - horovi srednjih muzičkih škola


Horovi osnovnih muzičkih škola se prema sastavu dele na sledeće potkategorije:


  - I-A kategorija - horovi sastavljeni od najviše 32 pevača

  - I-B kategorija - horovi sastavljeni od najmanje 32 i najviše 65 pevača


Horovi srednjih muzičkih škola se prema sastavu dele na sledeće potkategorije:


  - II-A kategorija - kamerni ženski hor sastavljen od najmanje 16 i najviše 32 pevačice  

  - II-B ženski hor sastavljen od najmanje 32 i najviše 65 pevačica

  - II-C kategorija - kamerni mešoviti hor sastavljen od najmanje 16 i najviše 32 pevača 

  - II-D kategorija - mešoviti hor sastavljen od najmanje 32 i najviše 65 pevača 


 Napomene:

  - U prvoj kategoriji, jedna kompozicija može biti uz instrumentalnu pratnju (hor mogu pratiti učenik ili nastavnik škole). Ostale kompozicije se izvode "a cappella".

  - U prvoj kategoriji, najmanje jedna kompozicija mora biti troglasna, a ostale mogu biti najmanje dvoglasne. 

  - Dve kompozicije u prvoj kategoriji mogu biti izvedena uz instrumentalnu pratnju.

  - U drugoj kategoriji, ženski horovi moraju biti najmanje troglasni, a mešoviti moraju biti četvoroglasni.  

  - Jedna kompozicija u drugoj kategoriji može biti izvedena uz instrumentalnu pratnju (hor prati učenik škole). Ostale kompozicije se izvode "a cappella".  

  - Ako postoji, solista mora biti učenik škole za koju hor zastupa.

  - Početna intonacija u kompozicijama može biti promenjena, o čemu se mora obavestiti žiri pre nastupa hora. 

  - Raspored kompozicija se može menjati u odnosu na prijavljeni bez najave žiriju.


Član 19.


U disciplini BALET takmičari se dele na sledeće grupe:


  - KLASIČAN BALET 

  - SAVREMENA IGRA 

  - NARODNA IGRA


Svaka grupa deli se na sledeće kategorije:


  - I-A kategorija: učenici 3. razreda OBŠ 

  - I-B kategorija: učenici 4. razreda OBŠ 

  - II kategorija: učenici 1. razreda SBŠ 

  - III kategorija: učenici 2. razreda SBŠ 

  - IV-A kategorija: učenici 3. razreda SBŠ 

  - IV-B kategorija: učenici 4. razreda SBŠ


Član 20.


Članove žirija bira Predsedništvo Zajednice se iz redova istaknutih muzičih i baletskih pedagoga i umetnika. Rad žirija utvrđen je Pravilnikom o radu žirija.


Član 21.


Propozicije takmičenja, kao i trajanje programa za svaku kategoriju, predlaže stručna komisija, a usvaja Predsedništvo Zajednice.


Član 22.


Takmičari se rangiraju prema osvojenom broju bodova koji se dobija kao srednja ocena (zaokružena na dve decimalne vrednosti) svih ocena članova žirija koji učestvuju u ocenjivanju.


Ukoliko jedan ili više članova žirija nisu ocenjivali takmičara, na mesto pojedinačne ocene tih članova žirija unosi se srednja ocena ostalih članova žirija.


Ukoliko dva ili više takmičara u disciplinama solista imaju isti broj bodova, kod utvrđivanja plasmana prednost se daje mlađem kandidatu. Ukoliko dva ili više dua ili ansambla imaju isti broj bodova, plasman utvrđuje žiri.


Nagrade i pohvale se dodeljuju na osnovu sledećeg kriterijuma:


 - Prva nagrada se dodeljuje takmičaru koji osvoji najmanje 95.00 (od 100) bodova.  

 - Druga nagrada se dodeljuje takmičaru koji osvoji najmanje 85.00 (od 100) bodova.  

 - Treća nagrada se dodeljuje takmičaru koji osvoji najmanje 75.00 (od 100) bodova. 

 - Pohvala se dodeljuje takmičaru koji osvoji najmanje 70.00 (od 100) bodova

                                                                                                                   5

Član 23.


Žiri dodeljuje najbolje plasiranom takmičaru u jednoj kategoriji, koji je istovremeno dobitnik i prve nagrade, naziv Laureat takmičenja.


U disciplinama u kojima ukupno ima manje od 20 učesnika, žiri može dodeliti naziv Laureat samo jednom učesniku, za celokupnu disciplinu.


U disciplinama u kojima ukupno ima najmanje 20 učesnika, naziv Laureata se ne može dodeliti u kategorijama u kojima nastupi manje od 5 učesnika.


Član 24.


Diploma nagrađenih i pohvaljenih takmičara sadrže sledeće podatke:


- Prezime i ime takmičara, odnosno naziv orkestra ili hora 

- Podatke o disciplini, kategoriji, nagradi i broju osvojenih poena (oceni) 

- Naziv škole

- Ime predmetnog profesora, odnosno dirigenta (za hor i orkestar) 

- Pečat Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije  

- Potpis direktora takmičenja


Za dua i kamerne ansamble, diplome se dodeljuju svakom članu posebno. Za hor i orkestar, umesto prezimena i imena takmičara, upisuje se naziv hora ili orkestra. Takmičarima bez plasmana diplome se ne dodeljuju.


Diploma Laureata, pored podatka "za osvojenu prvu nagradu (broj osvojenih poena)", sadrži i tekst: "i naziv Laureat".


Član 25.


Pojedini dobitnici prvih nagrada u svakoj kategoriji mogu učestvovati na koncertima u organizaciji Zajednice koji su javni. Na završnom koncertu takmičenja Zajednica može organizovati dodelu nagrada laureatima takmičenja. Ostale diplome se takmičerima uručuju po pravilu grupno, predstavnicima škola.


Član 26.


Putne troškove, troškove smeštaja i ishrane i ostale troškove takmičara i njihovih pratilaca snose sami takmičari. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i/ili oštećenja instrumenata i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.


Član 27.


Overavanjem prijave škola koju predstavlja takmičar prihvata sve uslove navedene u Pravilniku.


Član 28.


Pravilnik stupa na snagu neposredno po usvajanju.


U Beogradu                                                                    


Predsednik Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije 


22.11.2021.                                                                          

Slađana Šegavčić