64. Festival muzičkih i baletskih škola Srbije, Vršac 2021. ZMBŠS

, Trg Pobede 4

Prijave do: 01.04.2021.

Početak takmičenja: 30.05.2021.

Završetak takmičenja: 31.05.2023.

Mesta Takmičenja:

 1. MŠ Josif Marinković, Vršac

Nagrade:

REPUBLIČKO TAKMIČENJE

Festival muzičkih i baletskih škola Srbije je redovna godišnja smotra muzičkih i pedagoških dostignuća škola za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje, jedina manifestacija takmičarskog karaktera u kojoj učenici nastupaju i rangiraju se ekipno. Na sednici Predsedništva Zajednice održanoj 15. 01. 2020. odlučeno je da realizator 64. Festivala bude MŠ “Josif Marinković” iz Vršca. Zbog epidemiološke situacije i vanrednog stanja koje je bilo na snazi u vreme planirano za realizaciju Festivala, Festival nije realizovan. Na sednici skupštine ZMBŠS održanoj 16. oktobra 2020. jednoglasno je donešena odluka da se Republički festival realizuje u skladu sa odlukom Predsedništva od 15.01.2020. godine i da relizator festivala ostaje MŠ “Josif Marinković” iz Vršca. Rok za prijavu takmičara je 1. april 2021. Propozicije Festivala za 2021. godinu utvrđene su na sednici Predsedništva od 15. 01. 2020. Organizator i realizator festivala nemaju obavezu da obezbede notni materijal naveden u propozicijama i molimo takmičare da ne kontaktiraju Zajednicu po tom pitanju.


PRAVILNIK

o organizovanju Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije


I OPŠTE ODREDBE


Član 1

Ovim Pravilnikom uređuju se ciljevi, organizator, realizator, način i vreme organizovanja, učesnici i obaveze učesnika, način ocenjivanja takmičara i druge aktivnosti vezane za održavanje Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije (u daljem tekstu: Festival).


Član 2

Festival je redovna godišnja smotra muzičkopedagoških dostignuća škola za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje, jedina manifestacija takmičarskog karaktera u kojoj učenici nastupaju i rangiraju se ekipno.


Član 3

Osnovni ciljevi održavanja Festivala su:

 • sagledavanje jednogodišnjih rezultata rada osnovnih muzičkih i baletskih škola Srbije,
 • održavanje tradicije najstarije republičke muzičkopedagoške manifestacije
 • razmena pedagoških iskustava nastavnika,
 • druženje vršnjaka iz svih krajeva Republike Srbije,
 • upoznavanje učesnika Festivala sa istorijskim i kulturnim znamenitostima grada realizatora, produbljivanje učeničkih saznanja
 • razvijanje takmičarskog i timskog duha kod učenika
 • proširivanje saradnje realizatora sa činiocima lokalne sredine
 • medijska promocija manifestacije, klasične muzike, delovanja Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije i realizatora Festivala
 • očuvanje muzičkog kulturnog nasleđa, tradicionalne i umetničke muzike
 • ostvarivanje saradnje sa ustanovama kulture grada realizatora Festivala
 • promovisanje donatorstva i društveno odgovornog poslovanja kao oblika podrške programima kulture


II ORGANIZACIJA FESTIVALA


Član 4


Festival organizuje Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije, odnosno Predsedništvo Zajednice (u daljem tekstu: organizator) sa muzičkom školom grada u kojem se Festival održava kao realizatorom Festivala (u daljem tekstu: realizator).


Član 5

Festival se održava svake godine u drugom gradu u mesecu maju. Manifestacija je takmičarskog karaktera i otvorena za publiku.


Član 6

Obaveze organizatora u organizaciji Festivala su sledeće:

 • donosi Pravilnik o organizovanju Festivala, i po potrebi njegove dopune i izmene
 • donosi Poslovnik o radu festivalskog žirija
 • donosi Propozicije Festivala
 • donosi odluku o školi domaćinu, odnosno realizatoru Festivala
 • na osnovu prijava škola na poziv Zajednice, najkasnije do 31. januara
 • imenuje direktora Festivala, direktora škole realizatora ili lice koje direktor škole realizatora ovlasti
 • utvrđuje datum održavanja Festivala u saradnji sa realizatorom Festivala
 • imenuje festivalski žiri na osnovu pisanih predloga koje u predviđenim rokovima dostave škole članice Zajednice, stručne komisije ili Predsedništvo
 • donosi odluku o visini troškova škola učesnica u organizaciji Festivala i rokovima uplate na žiro račun realizatora Festivala
 • donosi odluku o visini dnevnice za članove žirija
 • u dogovoru sa realizatorom organizuje prateće programe Festivala
 • po mogućstvu, obezbeđuje notni materijal obaveznih kompozicija i njegovu dostupnost školama učesnicima Festivala
 • obezbeđuje dostupnost informacija o uspehu takmičara na Festivalu objavljivanjem konačnog poretka ekipa, ansambala, orkestara i škola na sajtu Zajednice nakon završetka Festivala i arhivira iste.


Član 7

Obaveze realizatora Festivala:

 • upućivanje poziva školama za učešće na Festivalu i svih obaveštenja vezanih za održavanje Festivala
 • prikupljanje i kontrola prijava i obaveštavanje škola u slučaju da prijava nije ispravna ili potpuna
 • prosleđivanje (u elektronskom obliku putem elektronske pošte na zvaničnu elektronsku adresu ZMBŠS i overen izveštaj putem redovne pošte) Predsedništvu ZMBŠS konačnih podataka o broju prijavljenih učesnika u svim kategorijama, potkategorijama i broju prjavljenih takmičara po instrumentima, najkasnije sedam dana po zaključivanjuprijava. Podaci su neophodni kako bi se pravovremeno obavio izbor odgovarajućeg sastava žirija Festivala, u skladu sa članom 27. stav 1. ovog Pravilnika
 • obezbeđivanje prostornih i tehničkih uslova održavanja Festivala
 • utvrđivanje rasporeda proba i nastupa takmičara, odnosno programa Festivala (takmičarskog i pratećih aktivnosti) i obaveštavanje učesnika i javnosti o programu Festivala
 • obezbeđivanje hotelskog smeštaja i ishrane za članove žirija i putnih troškova za dolazak i povratak sa Festivala
 • obezbeđivanje smeštaja i ishrane učenika učesnika Festivala kod vršnjaka iz škole realizatora
 • obezbeđivanje informacije o mogućnostima smeštaja i ishrane u gradu koji je realizator Festivala
 • štampanje ili objavljivanje u elektronskoj formi programske knjižice i uručivanje školama učesnicima
 • štampanje diploma - školama i učenicima (solistima, članovima kamernih ansambala, orkestrima) i uručivanje školama
 • obezbeđivanje dostupnosti informacije o rezultatima takmičara objavljivanjem na sajtu realizatora na kraju svakog takmičarskog dana
 • obaveštavanje i obezbeđivanje saradnje sa lokalnom samoupravom i medijske podrške i pažnje
 • organizacija završne svečanosti/koncerta i promocija najuspešnijih učesnika Festivala, pokrovitelja i donatora Festivala
 • organizacija pratećih aktivnosti, u skladu sa mogućnostima koncerti, predavanja i slično
 • upućivanje kompletnih takmičarskih rezultata u pisanoj formi ili na kompakt disku narednom realizatoru Festivala


Član 8

Obaveze škola učesnica Festivala:

 • poštovanje predviđenih rokova prijavljivanja takmičara svoje škole,
 • poštovanje Propozicija i Pravilnika Festivala
 • poštovanje odluke o visini i rokovima uplate troškova organizacije Festivala
 • finansiranje troškova putovanja učenika, nastavnika i drugih predstavnika svoje škole
 • obezbeđivanje ishrane učenika svoje škole koji ne borave duže od dana takmičenja
 • finansiranje ishrane i smeštaja nastavnika i drugih predstavnika svoje škole


Član 9

Obaveze direktora Festivala:

 • formira Organizacioni tim Festivala koji mogu da čine čine predstavnici lokalne zajednice, realizatora, donatora, ustanova kulture, predstavnici medija i sl.
 • koordinira sve organizacione aktivnosti
 • prati tok održavanja Festivala, stara se o sprovođenju svih festivalskih pravilnika
 • komunicira sa predstavnicima medija
 • sarađuje sa članovima žirija u izboru učesnika Festivala za nastup na završnoj svečanosti


Način prijavljivanja i sadržaj prijave


Član 10

Prijavljivanje za učešće na Festivalu vrši se putem pošte i elektronskim putem na adresu realizatora Festivala, slanjem takmičarskih prijava i dokaza o uplati učešća u troškovima organizacije Festivala najkasnije do prvog marta, u godini održavanja Festivala.

Istovremeno sa slanjem takmičarskih prijava, škole predlažu svoje kandidate (predstavnike) za članove žirija dostavljanjem profesionalne biografije kandidata realizatoru Festivala.


Član 11

Prijava za nastup na Festivalu obavezno sadrži:

 • ime škole učesnice Festivala i kontakt podatke (adresa, kontakt telefoni,
 • elektronska adresa škole
 • ime i prezime svakog člana ekipe
 • dan, mesec i godinu rođenja svakog prijavljenog učenika
 • instrument/glas i razred koji učenik pohađa
 • takmičarski program svakog člana ekipe, ansambla i orkestra sa naznačenim trajanjem
 • ime i prezime nastavnika, klavirskog saradnika, dirigenta
 • spisak učenika članova kamernog ansambla i orkestra sa naznakom instrumenta i razreda (spisak sadrži i datum rođenja svakog učenika)
 • potvrda o uplaćenim troškovima učešća škole u organizaciji Festivala

Prijava se smatra potpunom i blagovremenom ukoliko je na predviđenom formularu dostavljena na adresu realizatora sa svim navedenim elementima u zadatom roku i ako je overena pečatom i potpisom direktora škole. 


Član 12


Škole učesnice Festivala mogu da prijave najviše dvostruko veći broj učesnika po kategoriji od broja koji će nastupiti na Festivalu. Predstavnik škole učesnice Festivala, na dan nastupa svoje škole, po dolasku u školu koja je realizator, sekretaru žirija prijavljuje učenike koji će nastupiti.


Učesnici Festivala


Član 13

Pravo učešća na Festivalu imaju sve osnovne muzičke i baletske škole sa teritorije Republike Srbije, koje podnesu blagovremene i ispravne prijave svojih takmičarskih

ekipa.


Član 14

Svaka škola može da nastupi na Festivalu sa po jednom ekipom solista, jednim kamernim ansamblom i jednim orkestrom ili odgovarajućim baletskim ansamblom.

Izuzetno, izdvojena odeljenja baleta mogu nastupiti samostalno.


Član 15

Takmičarske kategorije


Mizičke škole:

1. I kategorija - ekipa solista

2. II kategorija - kamerni ansambl

3. III kategorija - orkestri


Baletske škole:

1. I kategorija baleta - solo igra (ekipa)

2. II kategorija baleta - grupna igra (dvoje, troje i više)


Član 16

I kategorija - ekipa solista

Ekipu solista škole čine učenici upisani prvi put u razred u kom se takmiče na Festivalu u školskoj godini u kojoj se Festival održava.


Učenik koji je u ekipi solista na prethodnom Festivalu osvojio I nagradu na narednom Festivalu ne može nastupiti kao član ekipe solista, već samo kao član kamernog ansambla ili orkestra.


Ekipu solista, škole formiraju od učenika :

1. 3. do 6. razreda šestogodišnje škole, 2. do 4. razreda četvorogodišnje škole, 2. razreda dvogodišnje škole i 2. 3. i 4. razreda osnovne baletske škole


Učenik koji nastupa u ekipi solista u kalendarskoj godini održavanja Festivala, ima pravo učešća ako nije napunio:

1. za šestogodišnju školu do 16 godina

2. za četvorogodišnju školu do 16 godina (osim za tubu, kontrabas, udaraljke i alt i bas frulu –do 19 godina)

3. za dvogodišnju školu - ženski glasovi do 20 godina starosti, muški glasovi do 22 godine starosti


Član 17

Ekipu solista škole čine četiri učenika koji nastupaju na četiri različita instrumenta. (učenik se ne može takmičiti na dva instrumenta). Ukoliko se u školi nastava izvodi samo na tri različita instrumenta, ekipu škole čine tri učenika koji nastupaju na tri različita instrumenta.

I kategorija - ekipa solista, deli se na potkategorije, u zavisnosti od broja učenika koji čine ekipu:

1. I A - ekipa solista od četiri učenika

2. I B - ekipa solista od tri učenika


Izuzetno, ekipu škole mogu da čine i dva učenika koji nastupaju na različitim instrumentima, u slučaju da se u konkretnoj školi nastava izvodi na samo dva različita instrumenta. U ovom slučaju, nastup takmičara se ocenjuje, ali se škola iz prethodnog stava, ne rangira ekipno. Za ekipu solista škole mogu da prijave najviše 8 učenika za I A kategoriju, osnosno 6 učenika za I B kategoriju. Od prjavljenih kandidata, škola najmanje 30 minuta pre nastupa prijavljuje sekretaru žirija ili drugom licu koje odredi realizator, tačan sastav ekipe.


Član 18

Kamerni ansambl je instrumentalni, vokalnoinstrumentalni ili vokalni ansaml koji čine učenici škole (duo, trio, kvartet, kvintet, sekstet, septet, oktet)Kamerni ansambl škole formiraju od učenika:

 • 3. do 6. razreda šestogodišnje škole, 2. do 4. razreda četvorogodišnje škole, 2. razreda dvogodišnje škole.

Učenik koji nastupa u kamernom ansamblu ima pravo učešća ako u kalendarskoj godini održavanja Festivala ima najviše:

1. 16 godina – za šestogodišnju školu

2. 16 godina – za četvorogodišnju školu (osim za tubu, kontrabas, udaraljke i alt i bas frulu, kada je starsona granica 19 godina)

3. 20 godina (ženski glasovi), odnosno 22 godine (muški glasovi) za dvogodišnju

školu


Kamerni ansambl koji je na prethodnom Festivalu osvojio I nagradu, ne može u istom sastavu nastupiti na narednom Festivalu.


III kategorija – orkestri


Član 19

U kategoriji orkestara školu predstavljaju ansambli sačinjeni od najmanje devet učenika koji nastupaju sa ili bez dirigenta. Kategorija se deli na sledeće potkategorije:

1. III A - gudački orkestri

2. III B - orkestar harmonika

3. III C - ostali orkestri


Kategorije baleta


Član 20


Baletska škola učestvuje na Festivalu samo ako za to postoje odgovarajući uslovi. Za ekipu solista škole mogu da prijave najviše osam učenika za I A kategoriju, odnosno šest učenika za I B kategoriju. Prema izboru pedagoga baletske škole, praviće se slobodna koreografija prilagođena programu baletske škole i uzrastu učenika, s tim što zajedno mogu da nastupe učenici i 3. i 4. razreda. Od prijavljenih kandidata, škola na dan nastupa, najmanje 30 minuta pre izvođenja programa, prijavljuje sastav ekipe sekretaru žirija ili drugom licu koje odredi organizator, tačan sastav ekipe.


Član 21

Solisti, članovi ekipe, takmičarski program u celini izvode napamet, izuzev udaraljki (doboš, timpani).

Solisti, članovi ekipe,izvode:

 • obaveznu kompoziciju,
 • jednu kompoziciju po slobodnom izboru, ili više kompozicija istog autora (isti opus ili ista zbirka)

Kamerni ansambli izvode dve ili više kompozicija po slobodnom izboru. Orkestri izvode dve ili više kompozicija po slobodnom izboru.


Član 22

Učesnici Festivala u svim kategorijama dužni su da na zahtev žirija pre nastupa dostave notni tekst kompozicije koju izvode, a u slučaju promene kompozicije po slobodnom izboru, dužni su da istu prijave sekretaru žirija najmanje 30 minuta pre nastupa. 

Član ekipe, kamerni ansambl ili orkestar koji na samom nastupu promene prijavljeni program, neće biti ocenjeni (ovo se ne odnosi na ostale članove ekipe u kategorijama I A i I B), a škola se diskvalifikuje u onoj kategoriji u kojoj je došlo do navedene nedozvoljene

promene.


Član 23

Prilikom nastupa, takmičari ne mogu koristiti zvučna pomagala (ozvučenje) ni u jednoj takmičarskoj disciplini, osim kod originalnih kompozicija i basharmonika u orkestru harmonika i kod muzike za balet. Balet može koristiti, pored klavira, i tonski zapis.


Trajanje


Član 24

Učesnici Festivala izvode takmičarski program koji je određen ovim pravilinikom i propozicijama Festivala, a trajanje programa ne može biti duže od:

 • nastup ekipe solista maksimalno 30 minuta,
 • nastup kamernog ansambla maksimalno 10 minuta
 • nastup orkestra minimum 8, maksimalno 15 minuta.

Za balet, ekipa solista izvodi po jednu koreografiju po izboru pedagoga u ukupnom trajanju do 10 minuta, a u grupnoj igri jednu ili više koreografija po izboru pedagoga, odnosno koreografa, u ukupnom trajanju do 20 minuta.


Ocenjivanje nastupa takmičara


Član 25


Učesnike Festivala ocenjuje stručni žiri, imenovan od strane Predsedništva ZMBŠS.

Za I i II kategoriju žiri čini 7 članova, eminentnih nastavnika različitih instrumenata,

od kojih je jedan predsednik žirija (imenuje ga Predsedništvo ZMBŠS).

Žiri za III kategoriju čini tri člana, od kojih je jedan predsednik.

Žiri za disciplinu baleta čini tri člana, od kojih je jedan predsednik.


Član 26


Osim članova žirija, ceo takmičarski tok prati i sekretar žirija, imenovan od strane realizatora. 


Član 27


Prilikom izbora članova žirija, a na osnovu dostavljenih predloga sa biografijama, Predsedništvo uzima u obzir zastupljenost instrumenata i vodi računa o izmeni najmanje jedne trećine članova žirija u odnosu na prethodni Festival. U žiriju ne može biti više od jednog člana predstavnika jedne škole, osim u disciplini baleta. Članovi žirija za sve kategorije, pored istaknutih rezultata u pedagoškom i umetničkom radu, moraju imati najmanje deset godina pedagoškog iskustva u muzičkoj i/ili baletskoj školi.


Način ocenjivanja i plasman


Član 28


Svaki učesnik Festivala (solista, kamerni ansambl ili orkestar) ocenjuje se poenima od 50 do 100 zaokruženo na dva decimalna mesta, a koje dodeljuje svaki član žirija.


Prva nagrada

 • dodeljuje se učesniku Festivala čiji je prosek bodova najmanje 90.

Druga nagrada

 • dodeljuje se učesniku Festivala čiji je prosek bodova najmanje 80.

Treća nagrada

 • dodeljuje se učesniku Festivala čiji je prosek bodova najmanje 70.

Pohvala se dodeljuje učesniku Festivala čiji je prosek bodova najmanje 60.


Član 29


Konačan broj poena svakog učesnika Festivala je aritmetička sredina (zaokruženo na dva decimalna mesta) bodova koje je takmičaru (solisti, kamernom ansamblu, orkestru) dodelio svaki član žirija.


Član 30


Konačan broj bodova ekipe solista u I A ili u I B kategoriji, predstavlja aritmetičku sredinu (zaokruženo na dva decimalna mesta) konačnih bodova svih učesnika, članova ekipe.


Član 31


Nastup ekipe koja prekorači maksimalno dozvoljeno trajanje programa žiri prekida i ocenjuje takmičara na osnovu izvedenog programa do momenta prekida. Ekipa može biti ocenjena ukoliko su nastupili svi članovi ekipe i izveli obaveznu

kompoziciju i ukoliko je poslednji takmičar započeo izvođenje kompozicije po slobodnom izboru. Ukoliko poslednji takmičar ekipe ne ispuni uslove iz prethodnog stava, ekipa se diskvalifikuje. Žiri ima pravo da diskvalifikuje učesnika neke takmičarske kategorije Festivala i u slučaju druge povrede Pravilnika ili Propozicija Festivala.


Član 32


Član žirija ne ocenjuje takmičare iz škole u kojoj je zaposlen. Ova odredba se ne odnosi na kategoriju orkestra (član žirija ima pravo ocenjivanja i takmičara iz svoje škole).


Član 33


Odluka o broju bodova ekipe solista, kamernog ansambla, orkestra i baleta, donosi se i objavljuje na kraju takmičarskog dana. Objavljivanjem, odluka o broju bodova je konačna. Odluka se objavljuje na oglasnoj tabli i internet sajtu realizatora Festivala. U slučaju povrede ovog Pravilnika, škola učesnica Festivala u pisanoj formi dostavlja prigovor organizatoru Festivala najkasnije 7 dana po završetku Festivala.


Član 34


Škole koje učestvuju na Festivalu rangiraju se na osnovu:

 • plasmana ekipe solista, odnosno plasmana u I kategoriji
 • plasmana škole u II kategoriji
 • plasmana škole u III kategoriji i
 • ukupnog plasmana škola koje su nastupile u sve tri kategorije


Član 35


Plasman škola koje su nastupile u sve tri takmičarske kategorije dobija se tako što se zbir konačnih poena ekipe solista, kamernog ansambla i orkestra podeli sa tri (zaokruženo na dva decimalna mesta).


Član 36


Predsednik žirija saopštava konačan plasman škola učesnica u svim kategorijama na završnom koncertu, odnosno pre zatvaranja Festivala. Na završnom koncertu učestvuju najuspešniji učesnici predstavnici pojedinih festivalskih kategorija i disiplina koje su odabrali direktor Festivala i festivalski žiri, pri čemu se uzima u obzir zastupljenost instrumenata, dužina programa i slično. 


Diplome i pohvale


Član 37


Nagrađenim učesnicima Festivala (solistima, kamernim ansamblima, orkestrima i školama) dodeljuju se diplome.

Diploma sadrži:

 • ime i prezime takmičara
 • ime škole i grada iz kojih takmičar dolazi
 • ime predmetnog nastavnika (dirigenta za disciplinu orkestra)
 • takmičarsku kategoriju
 • broj osvojenih poena i nagradu
 • datum održavanja Festivala
 • pečat Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, potpis predsednika žirija i predsednika Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije.


III ZAVRŠNE ODREDBE


Ovaj Pravilnik usvojen je na sednici Predsedništva Zajednice održanoj u Beogradu, 17.11. 2017. i stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu Zajednice. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o organizovanju Festivala učenika muzičkih i baletskih škola Republike Srbije donet u Beogradu, 16.11.2016.


Predsednik ZMBŠS

Slađana Šegavčić